KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK

Egyetemi Könyvtár

BAKONYI GÉZA

Sz.: Bp. 1950. szept. 17. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1976-). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1970-75). Okl.: Szegedi egy. magyar-olasz szakos középisk. tanári (1975), szegedi tanárképzõfõisk. könyvtáros szak (1991). Egy. dr. (1977). Irodalomtudomány kandidátusa (1991). Systems librarian: 1992. C. fõiskolai tanár (JGYTF): 1995. Egy. tisztség: Mb. tanszékvezetõ: Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék (1995). Tud. tisztség: HUNGARNET Könyvtári szekció, titkár (1995). Kitüntetés: Miniszteri dicséret (1989), Felsõoktatásért emlékplakett (1993). Kut. ter.: Modern olasz próza. Textológia. Informatika és irodalmi szövegelemzés.

FM KÖNYVEK: Információforrások a hálózaton. (Tanfolyami segédlet a Hálózati alkalmazások és az IIF szolgáltatásai 3. elõadá-
sokhoz.) (Társszerzõkkel) Szeged-Miskolc, 1992. 224 p. - Navi-

gáció a hálózaton. (Társszerzõkkel) Bp. 1994. - Korongba zárt gondolatok... A CD-ROM. (Társszerzõkkel) Bp. 1994. - TANULM.: Nagy Lajos Napirend-je és a mindennapok rendje. = Forrás, 1983. - Az éter-óceán meghódítása. Szeged rádióélete 1925-1935. = Szeged, 1990. - Hálózatok és kapcsolatok: posztmodern kultúra. Információ társadalomelmélet. (Konferencia elõ-
adás.) Szeged, 1993. - Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár. = Kvt. Figy. 1994. - Információs társadalom, információs kultúra. (Konferencia elõadás.) = Networkshop '95. Gödöllõ, 1995. - Network in Hungary: national and local issues. = Proceedings of „Online" Conference, 1995. - Netszleng. (Drótos Lászlóval) = Magy. Tud. 1995.


BIBÓ ISTVÁN, ID.

Kecskemét, 1877. júl. 23. - Szeged, 1935. szept. 10. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1924-35). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1905-09). Egy. dr. (1909). Könyvtárig.: 1924. máj. 15. Társ. tagság: M. Filozófiai Társ. (1911-), M. Néprajzi Társ. (1910-), M. Társadalomtud. Társ. alapító tag, alelnök (1922-), tiszt. tag (1934). Tud. tisztség: Társadalomtudomány c. folyóirat alapítója és szerk. (1921-24), társszerk. (1925-35), Szegedi Tudományos Könyvtár sorozat társ-
szerk. (1927-28), Szegedi Alföldkutató Biz. alapítója, Néprajzi és Társadalomrajzi szakosztály vez. (1929-35), Népünk és Nyelvünk alapítója és szerk. (1929-35). Kut. ter.: Filozófia, néplélektan, etnológia, népmûvelés és könyvtártudomány.

FM: Az érzéki megismerés természete. Bp. 1909. 95 p. - A megismerés új magyarázata. Bp. 1914. 95 p. - Nietzsche. Bp. 1916. 101 p. - A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története. Bp. 1917. 91 p. - A primitív ember világa. Bp. 1927. 62 p. - Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. Bp. 1930. 34 p. - Könyvtáraink racionalizálása. Bp. 1930. 19 p. - A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében. A számok jelentése a 9-13. századi magyarság történetében. Bp. 1935. 80 p.

IROD.: Népünk és Nyelvünk 1935. - Társadalomtudomány 1935. - M. Könyvszemle 1937.

CSILLIK BERTALAN, ID.

Sz.: Tiszanána, 1889. dec. 28. - Szeged, 1978. jan. 2. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1921-51). Egy. tanulm.: Sárospataki Jogakad. (1908-13), kolozsvári egy. bölcsészkar (1915-17). Okl.: Kolozsvári egy. államtud. doktor (1914), szegedi egy. bölcsészet-, nyelv- és történettudományi abszolutórium (1922). Mtanár: Bp-i egy. „Újperzsa irodalomtörténet" tárgykörbõl (1937). Könyvtárig.: Mb. 1944. dec. 11.; kinevezés: 1945. júl. 24. Tanulmányút: Rövidebb ideig Olaszország, Bulgária. Társ. tagság: M. Irodalomtörténeti Társ. (1963-). Kut. ter.: Újperzsa irodalomtörténet, közelebbrõl Firdausi, Omár Khajjám, Háfiz. A magyar õstörténetet érintõ történelmi irodalom, különösen a magyar rovásírás. Nyugd.: 1951. okt. 23.

FM: Ommar Khajjám Rubáijátjának kisebb kéziratai a párisi Bibliothéque Nationale-ban. Szeged, 1933. 85 p. - 'Umar-i-Khajjám Rubá'ijjátjának nagy kéziratai a párisi Bibliothéque Nationale-ban. 1. köt. London-Szeged, 1934. 168 p. - The real 'Omar Khayyám. = AOrientHung Tom. 10. 1960. - 'Omar Khayyám miscellanea. = Uo. Tom. 11. 1960.

IROD.: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1942.HAVASI ZOLTÁN

Sz.: Mezõkomárom, 1926. máj. 12. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1958-73). Egy. tanulm.: Apáczai Csere János Pedagógiai Fõisk. (1951-55). Okl.: Könyvtáros (1955). Egy. dr. szegedi egy. (1968). Irodalomtudomány kandidátusa (1968). Könyvtárig.: 1958. nov. 26. - 1973. aug. 31. C. doc.: 1969. szept. 1. Társ. tagság: M. Könyvtáro-
sok Egyesülete (1961-), titkár (1961-62), elnökségi tag (1982-86), Országos Könyvtárügyi Tanács tagja (1965-
72, 1984-86), Magyarok Világszövetsége elnökségének, választmányának tagja (1982-91), Magyarok Világszövetsége Magyar Fórum elnöke (1986-87). Tud. tisztség: MTA Könyvtártörténeti, Bibliográfiai Munkabiz. tag (1964-90), M. Könyvszemle szerk. biz. tag (1964-90), SZAB Társada-
lomtud. Munkabiz. tag (1968-73), Tiszatáj fõszerk. (1970-72), Kulturális és
történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartá-

sa és kiadása címû MTA-MM hosszútávú tárcaszintû fõirány Koordináló Tanácsa tagja (1982-86), Mûvelõdési Minisztérium Tudományos Tanácsa tagja (1983-86). Kitüntetés: Az oktatásügy kiváló dolgozója (1956), Munka érdemrend ezüst fokozat (1970), Munka érdemrend arany fokozat (1979), Szabó Ervin emlékérem (1985), Magyar Könyvtárosok Egyesületéért emlékérem (1985). Kut. ter.: Magyar mûvelõdéstörténet. (Könyvtártörténet, könyvtártan, könyvtárpolitika.) Táv.: 1973. aug. 31. Utóbb az Országos Széchenyi Könyvtár fõigazgatóhelyettese (1973-86), mb. fõigazgató (1984-86). Nyugd.: 1986. dec. 31.

FM: Books and readers. Towards a reading society. Bp. 1982. 24 p. - A társadalom tudata és a tudomány társadalmasodása. Vizsgálódások a két világháború közötti tudati-ideológiai viszo-
nyokban. = Tiszatáj, 1965. - Szeged és egyetemei. A szegedi egyetemi oktatás fél évszázados fordulója alkalmából. = Uo. 1971. - A százéves Magyar Könyvszemle megindulása. = M. Könyvsz. 1976. - Current and future goals of development in the Hungarian National Library. = J. Libr. Inform. Sci. 1978. - Zu einigen Fragen der Gründung der ungarischen Nationalbibliothek und über ihre heutigen Aufgaben. = Jb. Deutsch. Bücher. 1978. - Viskum dejin knihy v Madarsku. Doterajsie vyskedli, aktuálne problémy a perspekti vy. = Kniha '76. Martin, 1979. - Kultúránk írott és nyomtatott emlékeinek kutatása. = M. Könyvsz. 1979. - Könyvtári kutatás és fejlesztés. = TMT 1982.

HENCZ AURÉL

Sz.: Szakolca, 1913. febr. 16. Munkahely: Egyetemi Könyv-
tár (1949-84). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1930-32), szegedi egy. (1932-34). Okl.: Szegedi egy. jogtud. doktora (1934), Orsz. Gyakorlati Közig. Vizsgabiz. elõtt gyakorlati közig. vizsga (1939). Kand. (1975). Állam- és jogtudomány doktora (1989). Tud. fõmunkatárs: 1971. Tud. tanácsadó: 1981. C. doc.: 1969. C. egy. tanár: 1981. az Állam- és Jogtud. Karon. Könyvtárig.: 1953. szept. 1-1958. nov. 25. Társ. tagság: Könyvtáros Egyesület Nemzetközi Szövetségében Magyarország képviselete (1954-57), Magyar Könyvtárügyi Tanács (1957-74). Kitüntetés: Szegedi egy. arany diplomája 1984. szept. 11. Kut. ter.: Államigazgatás története, mûvelõdésigazgatás története. Nyugd.: 1984.
dec. 31.

FM KÖNYVEK: A mûvelõdési intézmények és a mûvelõdés-igazgatás fejlõdése. 1945-1961. Bp. 1962. 515 p. - A dolgozó ember védelme Magyarországon. Irodalmi áttekintés és bibliográfia. (Társszerzõkkel) Szeged, 1967. 546 p. - A falu helye az állam életében a közigazgatás aspektusából. (1900-1944). Bp. 1972. 301 p. - A magyar falvak igazgatásának száz esztendeje. 1871-1971. Szeged, 1972. 431 p. - Területrendezési törekvések Magyarországon. Az államigazgatási jogi szabályozás aspektusából. Bp. 1973. 678 p. - A falu helye az állam életében a közigazgatás aspektusából. (1945-1972.) Bp. 1973. 619 p. - Községi státus és községpolitika a magyar igazgatástörténetben a reformkortól az alkotmányig. Bp. 1974. 67 p. - A tanyavilág fél évszázadának közigazgatási gondjai. Bp. 1975. 84 p. - Felsõfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. Szeged, 1981. 320 p. - Törekvések a közszolgálati etika kialakítására. 1. köt. A dualizmus és a két forradalom kora. 2. köt. A Horthy-korszak. Bp. 1987. 141, 228 p.

IROD.: Könyvtáros, 1984.


KARÁCSONYI BÉLA

Bp. 1919. nov. 1. - Szeged, 1995. máj. 24. Munkahely: Középkori Magyar Történeti Tanszék (1950-72), Egyetemi Könyvtár (1973-89). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1937-42). Okl.: Bp-i egy. történelem-latin-angol szakos középisk. tanári (1942). Egy. dr. (1942). Int. tanár: 1950. Doc.: 1952. Könyvtárigazgató: 1973. Társ. tagság: Ókortudományi Társaság, M. Történelmi Társulat. Tud. tisztség: MTA Medievalisztikai Munkabiz. tag. Kitüntetés: Kiváló munkás (1948), Kossuth-díj (1949). Kut. ter.: Klasszika-filológia. Medievalisztika. Nyugd.: 1989. dec. 31.

FM: A magyar nép története. 1. köt. 1526-ig. (Társszerzõkkel) Bp. 1951. 115 p.; 2. kiad. 1953.; 3. kiad. 1954. - Az 1514. évi ma-
gyarországi parasztháború - Mohács. Bp. 1952. 43 p. -
Tanulmányok a magyar-lengyel krónikáról.
Szeged, 1964. 63 p. -

Chronica Hungaro-Polonica. Pars 1. (Textus cum varietate lectionum.) Szeged, 1969. 76 p. - Diplomata historiam dominii Matthaei de genere Chak illustrantia. Oklevelek a Csák-territórium történetéhez. (Kristó Gyulával) Szeged, 1971. 40 p. - Néhány kronológiai probléma középkori elbeszélõ forrásaink szövegében. = Középkori kútfõink kritikus kérdései. Bp. 1974. - Janus Pannonius és a centralizáció. = Janus Pannonius. (Tanulmányok.) Bp. 1975. - A magyarországi rendiség történetéhez. = Fejezetek a régebbi magyar történelembõl. 1. köt. Bp. 1981. - Gellért püspök: elmélkedés a tudós Isingrimus számára a három ifjú himnuszáról. Negyedik könyv. Ford. (Szegfû Lászlóval) = A magyar középkor irodalma. Bp. 1984. - Sylvester János saját kezû számlája 1544-bõl. (Társszerzõkkel) = Magy. Könyvsz. 1989.

IROD.: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szeged, 1989.KULCSÁR PÉTER

Sz.: Bp. 1934. dec. 14. Munkahely: Magyar Történeti Tanszék (1957-58), Egyetemi Könyvtár (1958-73). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1953-57), (1957-61), bp-i egyetem (1961-64). Okl.: Szegedi egy. történelem szakos középisk. tanári (1957), latin nyelv és irodalom szakos középisk. tanári (1961), bp-i egy. könyvtáros (1967). Egy. dr.: Szegedi egy. (1963). Kand. (1971). Irodalomtudomány doktora (1990). Osztályvezetõ: 1958. Tanulmányút: Olaszország (1971. nov. 1.-72. jan. 31.) Tud. tisztség: MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság (1980-), MTA Textológiai Munkabizottság (1980-), Irodalomtörténeti Közlemények szerk. biz. tag (1981-), OTKA Irodalomtudományi zsûri tag (1989-), TMB Irodalomtudományi Szakbizottság (1990-), MTA Irodalomtudományi Bizottság (1990-), Irodalomtörténet szerk. biz. tag (1991-), Magyar Könyvszemle szerk. biz.

(1991-). Kut. ter.: Magyar humanizmus. Táv.: 1973. máj. 31. Utóbb az ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetõje (1973-79), igazgatóhelyettes (1980-95). Jelenleg a Miskolci Egyetem tanára.

FM: Bonfini-forrástanulmányok. = AHistSze 1963. - Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. Szeged, 1965. 167 p. - Szepsi Csombor Márton: Összes mûvei. (Kovács Sándor Ivánnal) Bp. 1968. 663 p. - Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. = ABiblSze 1970. - Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése. Bp. 1973. 251 p. - Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades. IV/2. Bp. 1976. 285 p. - Humanista történetírók. Bp. 1977. 1195 p. - A Jagelló-kor. Bp. 1981. 241 p. - Kapisztrán János. Bp. 1987. 234 p. - Az európai irodalom képeskönyve a kezdetektõl Shakespeare-ig. Bp. 1989. 313 p. - Bessenyei György: Társadalombölcseleti írások, 1771-1778. Bp. 1992. 373 p.

MADER BÉLA

Sz.: Szeged, 1941. aug. 12. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1962-). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1964-70). Okl.:
Bp-i egy. magyar-könyvtár szak (1970). Egy. dr. (1978). Könyvtárig.: (1990-). Társ. tagság: Kõrösi Csoma Társaság (1991-). Kitüntetés: Szabó Ervin emlékérem (1989). Kut. ter.: Reformkori magyar irodalomtörténet. Magyar sajtótörténet. Könyvtári vezetés, management. Könyvtárautomatizálás. Könyvtári tájékoztatás, informatika.

FM: Kassák Lajos. Bibliográfia. (Németh Zsófiával) Szeged, 1970. 78 p. - Az irodalomtörténet tanulmányozásának legfonto-
sabb könyvészeti segédeszközei. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1974. 129 p. - A Tudományos Gyûjtemény története Fejér György (1817-1818) és Thaisz András (1819-1827) szerkesztõsége ide-
jén. Szeged, 1976. 55 p. - Szakmai irányelvek
az egyetemi könyv-

tárak fejlesztéséhez. (Társszerzõkkel) = Kvt. Figy. 1981. - A Tudományos Gyûjtemény (1817-1841) Csongrád vármegyei olvasói. = M. Könyvsz. 1984. - Az egyetem és könyvtára. = Kvt. Figy. 1985. - Nemzetértelmezés a Tudományos Gyûjteményben. = Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szeged, 1989. - Hazai könyvtárak az átalakulás idõszakában. = TMT 1992. - Funding the change in a time of constraint. = LIBER 1992. Congr. Bp. 1992. - Library automation systems in academic libraries in Hungary. = Program. Automated Library and Information Systems. Vol. 29. 1995.


MONOK ISTVÁN

Sz.: Zalamerenye, 1956. júl. 10. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1980-91), Rektori Hivatal (1992), Egyetemi Könyvtár (1993-tól félállásban). Fõállása: Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola. Egy. tanulm.: bp-i Mûszaki Egy. (1975-77), szegedi egy. (1977-82), bp-i egy. (1984-87). Okl.: Szegedi egy. magyar-történelem-latin szakos közép-
isk. tanári (1982), bp-i tud. egy. könyvtáros szak (1987).
Egy. dr. (1983). Irodalomtudomány kandidátusa (1992). Fõiskolai tanár (JGYTF): 1993. Tanulmányút: Belgium (1986, 1989), Németország (1992, 1994). Társ. tagság: M. Könyvtáros Egyesület (1982-), Társadalomtud. szekció elnökségi tag (1994-), Nemzetközi M. Filológiai Társ. (1984-), VB tag (1991-),
fõtitkárhelyettes (1992-), Irodalomtörténeti Társ. (1984-), M. Bibliophil Társ. (1993-). Tud. tisztség: Könyvtártörténeti Füzetek, szerk. (1980-), MTA Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Munkabiz. (1987-), titkár (1991-), Új Magyar Múzeum, szerk. biz. (1989-), Lymbus. Mûvelõdéstörténeti Tár, szerk. (1990-), Magyar Könyvszemle, szerk. biz. (1991-), Olvasmánytörténeti Dolgozatok, szerk. (1991-), A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, szerk. biz. (1995-). Kut. ter.: XV-XVII. századi európai szellemi áramlatok magyarországi recepciótörténete: könyv- és olvasmánytörténet; a hazai és a külföldi iskolázás története. Jezsuita és ferences missziók a XVI-XVII. századi Magyarországon.


FM: A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói 1557-1710. Bp. 1986. 46,
[12] p. (A Ráday Gyûjtemény Füzetei. 1.) - Curtius Rufus, Quintus: Az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól íratott históriája. Ford. Háportoni Forró Pál. Debrecen, 1619. (Faksz. kiad. Közzéteszi: Kõszeghy Péter.) Jegyz., tanulm. - Háportoni Forró Pál kisebb mûvei. Gyûjt., sajtó alá rend. Bp. 1988. 748, 109 p. (Bibliotheca Hungarica Antiqua. 18.) - Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Adalék a jezsuita iskolázás kezdeteihez. (Balázs Mihállyal) Szeged, 1990. 73 p. (Peregrinatio Hungarorum. 7.) - Magyar utazási irodalom 15-18. század. Szöveggond., jegyz. Bp. 1990. 1013 p. (Magyar Remekírók.) - Erdélyi könyvesházak II-III. Szerk. (Szeged, 1991-1995). (Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/1-2.) - A Bibliotheca Zriniana története és állománya. (Társszerzõkkel). Bp. 1991. 628 p. (Zrínyi-Könyvtár. 4.) - Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Szeged, 1993. 95 p. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. 5.) - Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Szeged, 1993. 207 p. (Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 12/3.) - A Rákóczi-könyvtárak 1588-1660. Szeged, 1996.

IROD.: Emberhalász, 1993.

PUSKÁS ENDRE

Kolozsvár, 1882. szept. 20. - Szeged, 1945. febr. 5. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1921-45). Egy. tanulm.: Kolozsvári egy. bölcsészkar. Abszolutórium (1912). Egy. dr. (1913). Könyvtárig.: 1940. dec. 30.-1945. febr. 5. Kut. ter.: Skandináv széppróza. Több Ibsen és egy Holberg-drámát fordított norvég ill. dán eredetibõl.

FM: Theganus és mûve: „Lajos császár élete." Egyetemi doktori értekezés. Kolozsvár, 1913. 65 p. - Munkatárs: Világirodalmi lexikon. Szerk. Dézsi Lajos. 1-3. köt. Bp. [1931-1933.] 1760 p. MÛFORD.: Henrik Ibsen drámái közül: A trónkövetelõk (1913), A császár és a Galiléus (1921), A fiatalok szövetsége (1924), A tenger asszonya (1924), A társadalom támaszai (1926), Rosmersholm (1926), Hedda Gabler (1926). Megjelentek az Athenaeum által kiadott „Ibsen Henrik Összes Színmûvei" 1., 3., 4. kötetében. - Holberg, [Ludwig] Lajos: A politikus csizmadia. Szeged, 1941. 140 p.

SULICA SZILÁRD

Brassó, 1884. aug. 18. - ?, 1948. febr. 6. után. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1936-40). Egy. tanulm.: Bp-i egy., mint az Eötvös Kollégium tagja. Okl.: Bp-i egy. középisk. tanári (1906). Bölcsészdoktor. Mtanár: Szegedi egy. „A román nyelv és irodalom" tárgykörbõl (1938). Könyvtárig.: 1936. jún. 30.-1940. okt. 19. Egy. tanár: Kolozsvári egy. 1940., szegedi egy. 1948. beosztott ny. r. tanár minõségben. Társ. tagság: M. Genealógiai és Heraldikai Társ. és a M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete választmányi tagja. Kut. ter.: A magyar és román irodalmi kapcsolatok. Könyvtár- és levéltárügy. Táv.: 1940. okt. 19. Utóbb a kolozsvári egy. ny. r. tanára volt.

FM: Adalékok Jovius „Historiarum sui temporis" magyar vonatkozásainak forrásaihoz. Bp. 1907. 186 p. - A levéltártan tudománya és a „Levéltári Közlemények". = M. Könyvsz. 1923. - A múzeumi levéltár és a legújabb gyarapodásai. = Uo. 1925. - A múzeumi levéltár gyûjteményeirõl. = Uo. 1926. - Magyarország szerepe a román színházi és zenei kultúra fejlõdésében. = Magyar Sz. 1929. - A múzeumi levéltár kialakulása. = Levélt. Közl. 1932. - A magyar irodalom és mûvelõdés hatása a román irodalom és mûvelõdés fejlõdésére. Szeged, 1937. 91 p. - A Szegedi Egyetemi Könyvtár válságos helyzete. Szeged, 1939. 28 p.

SZÁDECZKY-KARDOSS BÉLA

(1913-ig Szádeczky)

Pusztafalu, 1871. júl. 6. - Szeged, 1940. nov. 5. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1921-36). Egy. tanulm.: Bp-i ref. theol. akad. (1889-93), bp-i egy. bölcsészkar (1893-96). Okl.: Ref. lelkészi (1894). Egy. dr.: Kolozsvári egy. (1902). Mb. könyvtárig.: 1922. jan. 24. - 1922. okt.15., ill. 1935. szept.-1936. júl. 1. Társ. tagság: Erdélyi Múzeum Egylet (1898-1919), M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (1921-1940). Kut. ter.: Középkori és korai újkori magyar-, fõleg pedig erdélyi történelem. Nyugd.: 1936. júl. 1.

FM: I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. 1. köt. Bornemissza Anna gazdasági naplói (1667- 1690). Bp. 1911. XX, 722 p. - Erdély visszacsatolásának története a bécsi hadjárattól Budavár visszavételéig. Kolozsvár, 1901. 71 p.

IROD.: Beszámoló a szegedi . . . Tudományegyetem 1935-36. tanévi mûködésérõl. Szeged, 1939. - Novák Ákos: A Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának alapítása és mûködésének elsõ évei. (1921-1924.) Szeged, 1966.
SZEKERES PÁL

Rákoskeresztúr, 1904. szept. 24. - Bp. 1965. dec.15. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1951-53). Könyvtárig.: 1951. okt. 15.-1953. aug. 31. Tanulmányút: Szovjetunió, Jugoszlávia (1958). Társ. tagság: M. Könyvtárosok Egyesülete (1958-). Tud. tisztség: MTA Könyvtártud. Biz. tag (1958-), Orsz. Könyvtárügyi Tanács tag (1957-), Kiadói Tanács tag (1959-). Szerk. biz. tag: M. Könyvszemle (1960-61), A Könyvtáros. Kitüntetés: M. Köztársasági érdemérem arany fokozat (1948), Szolgálati érdemérem (1955), Munkás-paraszt hatalomért emlékérem (1958), Munka érdemrend arany fokozat (1958), Szocialista hazáért emlékérem (halála után). Táv.: 1953. szept. 1. Utóbb a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója, majd nyugdíjazásáig (1960. okt. 15.) a MM Könyvtárügyi Osztályának vezetõje.

FM: Céljaink és feladataink a VII. pártkongresszus tükrében. = Könyvtáros 1960.

IROD.: Könyvtáros 1966.

Gazdasági Igazgatóság

BALOG ISTVÁN

Sz.: Veresegyháza, 1928. nov. 10. Munkahely: Gazdasági Igazgatóság (1969-85). Egy. tanulm.: Bp-i közgazd. egy. (1956-61). Okl.: Bp-i közgazd. egy. közgazdász (1961). Gazdasági fõigazgató: 1969. Kitüntetés: Könnyûipar kiváló dolgozója (1957, 1965), Munka érdemrend ezüst fokozat (1964), Oktatásügy kiváló dolgozója (1979), Munka érdemrend arany fokozat (1983). Táv.: 1985. ápr. 15. Utóbb a Múzsák Közmûvelõdési Kiadó Váll. gazdasági igazgatója (1985-89).

BÓKA ISTVÁN

Sz.: Szeged, 1924. jún. 13. Munkahely: Gazdasági Igazgatóság (1950-53). Gazdasági igazgató: 1950. máj. 15.-1953. márc. 31. Táv.: 1953. márc. 31.

GÖNCZI PÁL

Bp. 1895. jún. 21. - Bp. 1966. jún. 6. Munkahely: Gazdasági Hivatal (1930-47). Egy. tanulm.: Bp-i egy. jogi karán kb. 1913-tól, több év háborús megszakítással folytatott tanulmányok után, abszolutóriumot szerzett kb. 1923-ban. Gazdasági igazgató: 1944. okt.-1947. dec. 31. Táv.: 1947. dec. 31. Utóbb a bp-i egy. gazdasági igazgatója volt.

HERCZEG FERENC

Sz.: Zsombolya, 1908. szept. 19. - Szeged, 1975. jan. 6. Munkahely: Gazdasági Igazgatóság (1953-69). Egy. ta-
nulm.:
Szegedi egy. (1927-31). Okl.: Szegedi egy. jogtud. doktor (1932), Orsz. Gyakorlati Vizsgabiz. elõtt ált. közig. szakvizsga (1937). C. doc.: 1963. aug. 1. az Állam- és Jogtud. Karon. Egy. tisztség: Gazdasági rektorh. (1953-66), gazdasági fõig. (1966-69), mb. egy. fõtitkár (1969), tudományos fõmunkatárs (1969-). Kitüntetés: Kiváló munkáért (1950), Mûv. miniszteri dicséret (1953), Az oktatásügy kiváló dolgozója (1956, 1965). Kut. ter.: Munkajog pénzügyi kérdései, vezetés, szervezés. Nyugd.: 1971. jan. 31.

FM: A munkaügyi vita fogalmáról. = Munkaügyi Sz. 1960.

KÁRPÁTI TIBORNÉ VÁRKONYI ERZSÉBET

Sz.: Szeged, 1950. dec. 13. Munkahely: Gazdasági Igazgatóság (1989-). Egy. tanulm.: Bp-i Közgazd.tud.egy. (1969-73). Okl.: Bp-i Közgazd. tud. egy. közgazdász (1973). Gazdasági igazgató: 1993.

SZABÓ DEZSÕ

Sz.: Dombegyháza, 1939. ápr. 26. Munkahely: Gazdasági Igazgatóság (1985-92). Egy tanulm.: Szegedi egy. (1958-1962), Bp-i Pénzügyi és Számviteli Fõisk. (1975-78). Okl.: Szegedi egy. állam- és jogtud. doktor (1962). Gazdasági fõigazgató: 1985. Táv.: 1992. Utóbb a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem gazdasági fõigazgatója volt.

Marxizmus-Leninizmus Tanszékek

CSÉPÁNY DEZSÕ

Uraj, 1928. ápr. 9. - Szeged, 1982. nov. 7. Tanszék: Tudományos Szocializmus (1958-82). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1947-51). Okl.: Bp-i egy. középisk. tanári (1952). Egy. dr. szegedi egy. (1961). Történelemtudomány kand. (1968). Doc.: 1968. Kitüntetés: Munka érdemrend ezüst fokozat (1975). Kut. ter.: A magyar munkásmozgalom története.
A
magyarországi ellenforradalmi fasiszta rendszer története.

FM: A Gömbös kormány szociálpolitikája. 1935-1936. = ASci-
SocSze 1966. - Az ellenforradalmi rendszer munkásellenes politikája. 1935-39. A rendszer ipari szociálpolitikája és kísérlete a legális munkásmozgalom felszámolására. Bp. 1972. 208 p. - A Hivatásszervezet története 1938-1939. Az ellenforradalmi rendszer
utolsó nagyobb szabású kísérlete a munkásosztály megnyeré-

sére. = ASciSocSze 1973. - A Dél-Alföld társadalmi struktúrája. (Társszerzõkkel) = A fejlett szocialista társadalom fõbb jellemzõ vonásai és megteremtésének kérdései a Dél-Alföldön (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében). Szeged, 1978. - A társadalmi struktúra problémái a fejlett szocializmusban - a munkásosztály. = A szocializmus építésének aktuális kérdései. Az 1979 októberében rendezett: „A fejlett szocializmus építésének kérdései" címû nemzetközi konferencián elhangzott elõadások és hozzászólások anyaga. Szeged, 1981.
GROSSMANN FERENC

Sz.: Gyõr, 1937. ápr. 1. Tanszék: Politikai Gazdaságtani (1960-76). Egy. tanulm.: Bp-i közgazd. egy. (1956-60). Okl.: Közgazdász (1960). Közgazd. dr. (1965). Közgazdaságtudomány kandidátusa (1973). Doc.: 1974. júl. 1. Egy. tisztség: Mb. tanszékvezetõ (1973-74). Tanulmányút: Vendégdocens, Dortmund, (1970-72). Társ. tagság: Internationales Netzwerk Landbau und Klima (1993-). Kitüntetés: Munka érdemrend bronz fokozata (1973). Kut. ter.: Az ökoszociális piacgazdaság feltételrendszere. Érdekképviselet, érdekérvényesítés, érdekösszehangolás a piacgazdaságban. Táv.: 1976. szept. 15. Utóbb nagykövetségi tanácsos, Bonn (1977-82), MTA Közgazdaságtudományi Intézet osztályvezetõje (1982-85), a bécsi Collegium Hun-
garicum
igazgatója és egyben a bécsi Magyar Nagykövetség

tanácsosa (1986-90), MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos fõmunkatársa (1990-)

FM: A mezõgazdaság technikai és szerkezeti átalakulásának hatása a nyugatnémet mezõgazdaság jövedelemviszonyaira. = AOeconomPolSze 1979. - Neue Eigenheiten der Konzentration in der Landwirtschaft der entwickelten kapitalistischen Länder. (Sipos Aladárral) = AOeconomPolSze 1971. - Magyarország és a kelet-nyugati kereskedelem. Problémák és a fejlesztés lehetõségei. = AOeconomPolSze 1973. - A mezõgazdasági munkafolyamatok széles körû gépesítésének jellegzetességei a II. világháború után Nyugat-Európában. = AOeconomPolSze 1973. - A mezõgazdaság szerepe a gazdasági növekedésben. = AOeconomPolSze 1974. - A szarvasmarha-tenyésztés néhány aktuális kérdése. = MSZMP Csongrád megyei Biz. Okt. Ig. Évkönyve. Szeged, 1974. - A mezõgazdasághoz kapcsolódó ágazatok technológiai és gazdasági fejlõdése és ennek hatása a mezõgazdaság struktúrájára. = Tanulmányok... 1975. Békéscsaba, 1975. - Die Umwandlung der Wissenschaft in eine Produktivkraft, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Gesellschaftswissenschaften. (Horuczi Lászlóval) = Die Wissenschaft als Produktivkraft in der ent-
wickelten sozialistischen Gesellschaft - unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Natur-
wissenschaften. Greifswald, 1976.HORUCZI LÁSZLÓ

Terpes, 1932. okt. 20. - Szeged, 1994. okt. 6. Tanszék: Filozófia (1957-91). Egy. tanulm.: Bp-i Lenin Intézet (1952-57). Okl.: Filozófia szakos tanári (1957). Egy. dr.: Szegedi egy. (1960). Filozófiai tudomány kandidátusa (1968). Doc.: 1968. szept. 16. Egy. tisztség: Tanszék-
vez. (1973-90). Tanulmányút: Moszkvai Állami Egyetem (1962-63. 5 hónap). Tud. tisztség: MM Etika, Szociológia, Filozófia Oktatási Biz. tag (1968-tól több ciklusban), TMB Filozófiai Szakbiz. tag (1985-91). Kitüntetés: Az oktatásügy kiváló dolgozója (1976), Munka érdemrend ezüst fokozat (1980). Kut. ter.: Etika, etika történet. Vallástörténet. Család-házasság etika. Nyugd.: 1991.

FM: A szocialista viszonyok elõretörése a családi-házassági kapcsolatokban. = JATE Ünnepi Acta, 1967. - A családi - házassági - nemiségi kapcsolatok néhány deviáns jelenségének problémájához. = APhilosSze 1973. - Uèenie katolièeskoj étiki o brake i sem'e. = Uo. 1977. - Die Rolle der Familie bei der Herausbildung der moralischen Persönlichkeitseigenschaften. = Sozialismus und moralische Entwicklung der Persönlichkeit. Konferenzen und Tagungen. Berlin, 1979. - A családmodell átalakulása, a család értékmegõrzõ, hagyományozó szerepe. = Érték és kultúra. (Összeállítás a TIT Szegedi 9. Mûvelõdéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott elõadásokból.) Szeged, 1980. - Az erkölcs tudománya, a tudomány erkölcse. = APhilosSze 1982. - A katolikus családetika paradoxonjai és az egyetemi hallgatók reagálásai. = A marxizmus valláselmélete és a hallgatók materialista világnézeti nevelése. (Nemzetközi tanulmánykötet.) Bp. 1985. - Családi humanizmus, kereszténység, marxizmus. = Lukács József tudományos emlékülés. Szeged, 1988. ápr. 21. Jegyzõkönyv. Szeged, 1988. - Ellenségkép. Az ellenség fogalom történeti ala-
kulása vallásban, morálban, politikában. (Az etikaoktatás kiegészítõ anyaga). Szeged, 1993. 232 p.

IROD.: Fil. Tört. Tud. Oszt. Közl. 1970.

KALOCSAI DEZSÕ

Sz.: Bánréve, 1924. szept. 28. Tanszék: Marxizmus-Leninizmus (1953-59), Filozófia (1959-79). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1946-50). Okl.: Bp-i egy. középisk. tanári (1950). Egy. dr. (1958). Filozófiai tudomány kandidátusa (1961). Doc.: 1955. Egy. tanár: 1961. Egy. tisztség: Tanszékvez. (1953-79). Dékán: (1969-72). Tanulmányút: Moszkva, Egyetem (1967-68). Tud. tisztség: MTA Filozófiai Szakbiz., Filozófiai Fõbiz. tag, TMB Filozófiai és Szociológiai Szakbiz. tag (1967-79), MM Filozófiai Szakbiz. Etika Oktatási biz. tag. Kitüntetés: A felsõoktatás kiváló dolgozója (1952), Szocialista munkáért érdemérem (1962), Oktatásügy kiváló dolgozója (1971). Kut. ter.: Etikatörténet; marxista etika. Táv.: 1979. Utóbb az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet munkatársa.

FM: Descartes etikája. Bp. 1964. 217 p. (Filozófiai Tanulmányok. 1.) - A propos de la morale „définitive" de Descartes. = Études sur Descartes. Bp. 1964. - Az individualizmus társadalmi gyökereirõl. = Társ. Sz. 1966. - A marxista etika alapjai. 2. Egységes jegyzet. Bp. 1966. 152 p. - Egyén és közösség, individualizmus és kollektivizmus néhány problémájáról a polgári társadalomban. = JATE Ünnepi Acta 1970. - A szocialista demokrácia, az erkölcs és az egyéniségfejlõdés tendenciáinak kérdéséhez. = APhilosSze 1971. - Az egyén polgári társadalombeli fejlõdéstendenciáiról. = Magy. Fil. Sz. 1972. - Le problème des règles de la morale „provisoire" de Descartes. Bp. 1973. 111 p. - Az egyéniség és közösség fejlõdéstendenciáiról a szocialista társadalomban. = APhilosSze 1974.

KANYÓ FERENC

Sz.: Kecel, 1934. szept. 10. Tanszék: Tudományos Szocializmus (1968-88), Politikaelméleti és Jelenkortörténeti (1988-91 között félállásban). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1953-57). Okl.: Szegedi egy. történelem-magyar szakos középisk. tanári (1957). Egy. dr. (1971). Történelemtudomány kandidátusa (1988). Doc.: 1989. Társ. tagság: M. Történelmi Társ. (1964-). M. Politikatudományi Társ. (1988-). Kitüntetés: Oktatásügy kiváló dolgozója (1977), Munka érdemrend ezüst fokozat (1980), Honvédelmi érdemérem (1985), Széchenyi Ferenc jutalomérem (1992). Kut. ter.: A második világháború és a koalíciós korszak (1938-1949), munkásmozgalom története. Nyugd.: 1990. jan. 1.

FM: Az Igazoló Bizottságok tevékenysége 1944-1945-ben Szegeden és Csongrád megyében. = ASciSocSze 1973. - Csongrád megye a népi demokratikus átalakulás éveiben (1945-1948). (Társszerzõvel) Szeged, 1981. - Szeged stratégiai légibombázásai 1944-ben. = MSZMP Oktatási Igazgatóság Évkönyve. Szeged, 1983. - A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Társszerzõkkel, szerk.) Szeged, 1985. - Szeged felszabadulásának vitatott kérdései. = Tanulmányok Csongrád megye történetébõl. XII. Szeged, 1987. - A népi demokratikus átalakulás korszaka Kisteleken (1944-1950). = Városmonográfia. Szeged-Kistelek, 1991. - Holocaust Csongrád megyében. Bp. 1994. - A második világháború évei Szegeden 1939-1944. = Szeged története. IV. köt. Szeged, 1994. - A szegedi V. hadtest és alakulatai a második világháborúban 1938-1945. Szeged, 1995. - A második világháború szegedi hõsi halottai és áldozatai. (Társszerzõvel) Szeged, 1995.

KATONA PÉTER

Vésztõ, 1931. márc. 12. - Szeged, 1983. nov. 24. Tanszék: Filozófia (1957-83). Egy. tanulm.: Leningrádi Hercen Ped. Int. (1950-54). Okl.: Leningrádi Hercen Ped. Int. pedagógia, pszichológia, logika szakos tanári (1954). Egy. dr. (1958). Filozófiai tudomány kandidátusa (1967). Doc.: 1968. Egy. tisztség: Dékánh.: (1967-70). Tanulmányút: Ösztöndíj, Moszkva (1974-75). Társ. tagság: M. Filozófiai Társ., M. Pszichológiai Társ. Tud. tisztség: MTA TMB Filozófiai Szakbiz. (1973-76), Pszichológiai Biz. Neveléslélek-
tani Albiz. (1958-59), Filozófiai Biz. Logikai Albiz. (1976-83), MTA Szegedi Biz. I. sz. Társadalomtudományi Szakbiz. (1973-83). Kitüntetés: Oktatásügy kiváló dolgozója (1962), Munka érdemrend ezüst fokozat (1977). Kut. ter.: Ismeretelmélet, tükrözõdési elmélet, dialektikus logika, a gon-
dolkodás filozófiai problémái, a pszichiátriai betegségfogalom filozófiai aspektusai.

FM KÖNYVEK: A tükrözõdési elmélet és a tudat aktivitása. Bp. 1978. 206 p. - Ismeretelmélet. I. Tankönyv a gimnáziumok III. osztálya számára. Bp. 1982. 165 p.; 2. kiad. 1983. - Ismeretelmélet. II. Tankönyv a gimnáziumok IV. osztálya számára. (Kocsondi Andrással) Bp. 1983. 179 p. - TANULM.: A formális logikai törvények helye a megismerésben. = APhilosSze 1964. - A gondolkodástörvények két koncepciója a mai marxista filozófiában. = M. Fil. Sz. 1967. - A filo-
zófia fogalmáról. = Uo. 1969. - Tudati visszatükrözõdés és tudati képmás. = Tájékoztató 1972. - A gondolkodás mint a pszichológia és a formális logika tárgya. = APhilosSze 1973. - Adorno társadalomfelfogásának néhány aspektusa. (Piórczynski, Józeffel) = Uo. 1979. - A pszichiátriai betegség mint filozófiai probléma. (Társszerzõkkel) = M. Fil. Sz. 1980.

IROD.: Kocsondi András: Katona Péter (1931-83). = Fil. Figy. 1984.
KERÉKGYÁRTÓ ELEMÉR

Debrecen, 1918. febr. 1. - Párizs közelében, 1962. nov. 23. Tanszék: Marxizmus-Leninizmus (1952-53). Egy. tanulm.: Bp-i egy. mint az Eötvös Kollégium tagja (1936-41). Okl.: Magyar-angol szakos középisk. tanári (1941). Filozófiai tudomány kandidátusa (1957). Doc.: 1952. júl. 1. Egy. tisztség: Tanszékvez. (1952-53). Tud. tisztség: MTA Filozófiai Biz. titkára. Kut. ter.: Polgári ideológiai áramlatok Magyarországon a két világháború között. Táv.: 1953. aug. 15. Utóbb a bp-i egy., majd a közgazd. egy. marxizmus-leninizmus, ill. filozófiai tanszékének vezetõje. 1957-tõl a Kulturális Kapcsolatok Intézetében is dolgozott.

FM: A karácsonyista ideológia bírálatához. Kandidátusi értekezés. 1957.
KOROM MIHÁLY

Sz.: Magyarcsanád, 1928. júl. 1. Tanszék: Tudományos Szocializmus (1960-66). Egy. tanulm.: Bp-i közgazd. egy. (1948-49), bp-i egy. bölcsészkar (1949-52). Közben ösztöndíjjal Romániában (1949-50). Okl.: Bp-i egy. történelem szakos középisk. tanári (1952). Történelemtudományok kand. (1957). Doc.: 1960. Egy. tisztség: Tanszékvez. (1960-65). Tanulmányút: Aspiráns a Szovjetunióban (1953. szept.-1957. márc.) Rövidebb ideig Szovjetunió, Románia, Csehszlovákia, Anglia. Tud. tisztség: Történelmi Szemle szerk. biz. tag. Kut. ter.: Legújabbkori magyar történelem. Táv.: 1966. okt. 15. Utóbb a bp-i egy. Tudományos Szocializmus Tanszékének docense.

FM szegedi mûködése alatt: A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története. 2. köt. 2. rész. (Pintér Istvánnal és Szántó Györggyel) Bp. 1959-1960. 130 p. - Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon a második világháború idõszakában. (1939-1945.) = Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon 1848-1948. 2. köt. Bp. 1962. -
A Kommunista Párt harca a munkásság vezette antifasiszta parasztegység megteremtéséért a második világháború idõszakában. = ASciSocSze 1964. - A nácibarát és revíziós külpolitika végsõ következményei: Magyarország részvétele a második világháborúban. = A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964. - Az ideiglenes nemzeti kormány létrejöttének elõzményeihez. = Párttört. Közl. 1965. - Megjegyzések Sípos János „A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Hozzászólás néhány vitás kérdéshez" c. tanulmányához. = M. Fil. Sz. 1965.

MICHELLER MAGDOLNA

Sz.: Újdombóvár, 1945. márc. 12. Tanszék: Móra Ferenc Kollégium (1968-77), Tudományos Szocializmus (1977-91), Rektori Hivatal (1991-92). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1963-68). Okl.: Szegedi egy. történelem-orosz szakos középisk. tanári (1968). Egy. dr. (1973). Neveléstudomány kandidátusa (Leningrád) (1981). Doc.: 1983. Társ. tagság: Történelemtudományi Társ. (1970-), M. Pszichológiai Társ. (1973-), M. Pedagógiai Társ. (1976-), M. Politikatudományi Társ. (1991-). Tud. tisztség: SZAB Neveléstudományi-Pszichológiai Szakbiz. titkár (1989-). Szerk.: Kõrösi Tanulmányok (1993-). Kitüntetés: Miniszteri dicséret (1976), Kiváló munkáért (1983), Munka érdemrend bronz fokozat (1985), Érdemes társadalmi munkás (1987). Kut. ter.: Tehetségmentés - tehetséggondozás a 20. századi Magyarországon.

Ifjúsági szervezetek, mozgalmak a modern korban Kelet-Európában. Társadalom- és politikatörténet a 20. századi Magyarországon. Táv.: 1992. júl. 31. Jelenleg tudományos referens, fõiskolai tanár a Kõrösi Csoma Sándor Fõiskolán, Békéscsabán.

FM KÖNYVEK: A kisközösségek tudatos irányításának lehetõségei. (Pedagógiai és módszertani ajánlások KISZ-vezetõknek.) Szeged, 1983. 60 p. - Fejezetek a 20. századi magyar ifjúsági mozgalom történetébõl. Oktatási segédanyag. Szeged, 1985. 140 p. - Egyetemisták és a hatalom. A magyar egyetemi hallgatók és a hatalom viszonya 1945-1957. Szeged, 1992. 113 p. - TANULM.: A kollégiumi bizottság mint sajátos kisközösség. = Felsõokt. Sz. 1974. - Fejezetek a szakszervezeti ifjúsági mozgalomból. (Egy új kutatás elõfeltevései.) (Molnár Istvánnal) = Szakszerv. Sz. 1988. - A MEFESZ szervezeti élete és politikai tevékenysége (1945-1950). = Múltunk 1990. - A népi kollégiumi mozgalom történetének mai tanulságai. = Kollégium - szakkollégium. Egy kis történelem. Bp. 1991. - A sztálinizmus nevelési alapelvei a magyar gyakorlatban (1948-1988). = Filozófia - vallás - erkölcs. Kaposvár, 1990. - Önkormányzat középfokon. (Társszerzõvel) = Iskolakultúra 1993. - A 20. századi tehetségmentés országos kísérletei és viharsarki példái. = Alföldi társadalom. Békéscsaba, 1994.

ÖRDÖGH PIROSKA

Sz.: Szeged, 1926. aug. 28. Tanszék: Marxizmus-Leniniz-
mus (1955-56), Tudományegyetem szakszervezet titkára (1956-59), Tudományos Szocializmus (1959-83). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1951-52), Lenin Intézet (1952-55), szegedi egy. (1958-63). Okl.: Lenin Intézet, marxizmus-leninizmus elõadója (1955), szegedi egy. állam- és jogtud. dok-
tor (1963). Történelemtudomány kandidátusa (1974). Doc.: 1974. júl. 1. Egy. tisztség: Tcsop. v.: (1962-83). Társ. tagság: M. Történelmi Társulat Csongrád m. és szegedi csop. alelnöke (1976-92). Kitüntetés: Élmunkás (1948), Az oktatásügy kiváló dolgozója (1967), Munka érdemrend ezüst foko-
zat (1976), Munka érdemrend arany fokozat (1982). Kut. ter.: Magyar és nemzetközi szakszervezeti mozgalom története az 1930-as években. Szeged politikai élete 1944-1955. Csongrád megyei nõmozgalom 1944-1970. Nyugd.: 1982. dec. 31.

FM: Törekvés antifasiszta munkásegység létrehozására a MÉMOSZ 1936. évi országos kongresszusán és XVIII. küldöttközgyûlésén. = AScientiaeSocialismiSze 1967. - A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség állásfoglalása a fasizmus és a háború elleni harc kérdésében a harmincas évek elején. = Uo. 1971. - A munkásság fellépése Gömbös Gyula érdekképviseleti törvénytervezete ellen. = Párttört. Közl. 1973. - A szakszervezetek antifasiszta tevékenysége a Gömbös-kormány idején. Bp. 1977. 317 p. - A hallgatók folyamatos aktivizálásának eszközei és módszerei a marxizmus oktatásában. = Az Országos Felsõoktatási Nevelési Munkaközösség Tájékoztatója. Bp. 1979. - Szeged politikai életének néhány sajátossága a népi demokrácia elsõ éveiben. = Somogyi-könyvtári Mûhely, 1984. - A szakszervezetek Szegeden 1944-48. Szeged, 1985. - Szeged politikai életének egyes jellemzõi 1947-55 között. = Tanulmányok Csongrád megye tör-
ténetébõl. 12. köt. Szeged, 1987. - A szegedi nõmozgalom 25 éve. 1945-1970. Szeged, 1986.


RÁCZ JÁNOS

Kiskunfélegyháza, 1930. szept. 9. - Szeged, 1990. szept. 19. Tanszék: Marxizmus-Leninizmus, majd Tudományos Szocializmus (1953-87). Egy. tanulm.: Szegedi pedagógiai fõisk. (1951-53), szegedi egy. (1957-60). Okl.: Szegedi pedagógiai fõisk. matematika-kémia szakos ált. isk. tanári (1954), szegedi egy. történelem szakos középisk. tanári (1960). Egy dr. (1961). Történelemtudomány kand. (1968). Doc.: 1966. okt. 15. Egy. tanár: 1973. szept. 1. Egy. tisztség: Tanszékvez. (1966-85). Oktatási és általános rektorh.: (1973-79). Társ. tagság: M. Történelmi Társ. (1963-87), ig. választmányi tag (1969-87). Kitüntetés: Munka érdemrend ezüst fokozat (1964), Munka érdemrend arany fokozat (1974). Kut. ter.: A magyarországi népi demokratikus forradalom 1944-48. Szûkebben: az üzemi bizottságok. A magyar mezõgazdaság története 1945 után. Nyugd.: 1987. júl. 1.

FM: Az üzemi bizottságok a magyar népi demokratikus átalakulásban. (1944-1948). Bp. 1971. 160 p. - Kiskunfélegyháza 1917-1919-ben. = Proletártavasz 1919. (Tanulmánykötet Bács-Kiskun megye forradalmi múltjáról.) Kecskemét, 1969. - Csongrád megye felszabadulása és az élet megindulása. 1944. szeptember - 1945. október. (Szerk. és a bev. tanulmányt írta.) Szeged, 1970. 787 p. - A dolgozó tömegek forradalmi öntevékenysége a felszabadulás idején. = Pártélet, 1965. - A forradalmi erõk harca a munkásegység fenntartásáért és tovább erõsítéséért. (Az 1947. januári ÜB-választások tapasztalatai.) = Tiszatáj, 1967. - Az Üzemi Bizottságok a termelés megindításáért és az öntevékenyen kialakított hatáskör fenntartásáért. = Tört. Sz. 1967. - Az üzemi bizottságok harca az infláció ellen, a stabilizációért. = ASciSocSze 1968. - Felszabadulás és forradalom. = Tiszatáj, 1970. - Lenin a munkásellenõrzésrõl és az üzemi bizottságok szerepérõl. = JATE Ünnepi Acta, 1970. - Csongrád megye a népi demokratikus forradalomban. = Az MSzMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve. Szeged, 1985.

SÁGVÁRI ÁGNES, TARDOS ANDRÁSNÉ

Sz.: Bp. 1928. nov. 19. Tanszék: Tudományos Szocializmus (1968-70). Egy. ta-
nulm.:
Bp-i egy. (1947-53; megszakítással). Okl.: Bp-i egy. politikai gazdaságtan-történelem szakos középisk. tanári (1953). Történelemtudományok kand. (1962). Doc.: 1968. Tanulmányút: Rövidebb ideig: Csehszlovákia, NDK, NSZK, Bulgária. Társ. tagság: M. Történelmi Társ. (1960-), választmányi tag (1962-). Tud. tisztség: Párttört. Közl. szerk. biz. tag (1960-). Kitüntetés: Szocialista munkáért (1954), Munkás-paraszt hatalomért (1957), Népköztársasági érdemrend ezüst fokozat (1970). Kut. ter.: Népi demokratikus korszak története, továbbá az utolsó évtizedek összehason-
lító történeti kutatásai. Táv.: 1970. febr. 28. Utóbb Budapest Fõváros Levéltárának igaz-
gatója volt.

FM KÖNYVEK: Tömegmozgalmak és politikai küzdelmek Budapesten, 1945-1947. Bp. 1964. 328 p. - Népfront és koalíció Magyarországon, 1936-1948. Bp. 1967. 308 p. - A kommunista párt szövetségi politikája, 1936-1962. Bp. 1966. 317 p. TANULM. 1968-1970: Diplomáciai iratok 1920-ból, Kun Béla kijuttatásáról Ausztriából Szovjet-Oroszországba. = Századok 1968. - Ünnepi ülésszak a kommunista mozgalom megalakulásának 50. évfordulójára. = Tört. Sz. 1968. A nemzetközi politika és belpolitika kölcsönhatása a népi demokratikus forradalom idõszakában. = Tájékoztató 1969. - A magyar parlamentarizmus történetébõl. = M. Hírlap 1970. aug. 15., aug, 22.
SZABÓ ISTVÁN

Bucsa, 1929. jún. 1. - Szeged, 1994. jan. 6. Tanszék: Tudományos Szocializmus (1967-88). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1958-63). Okl.: Gyularemetei Tanítóképzõ Intézet, tanítói (1952), szegedi egy. történelem szakos középisk. tanári (1963). Egy. dr. (1964). Történelemtudomány kandidátusa (1973). Doc.: 1973. nov. 1. Kitüntetés: Magyar szabadság érdemrend bronz fokozat (1957), Oktatásügy kiváló dolgozója (1964), A haza és a nép hûséges szolgálatáért (1965), Munka érdemrend ezüst fokozat (1978). Kut. ter.: Az 1945 utáni agrárátalakulás. A falusi viszonyokban végbement változások Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyében, 1944-1962. Nyugd.: 1988. okt. 28.

FM: A szegedi ipar fejlõdésének új vonásai 1956 után. = ASciSocSze 1969. - Az 1945-47-es földreform néhány Csongrád megyei sajátossága. = A Móra Ferenc Múzeum Évk. 1970. - A viharsarki szegényparasztság harca a földreformért, a birtokok igénybevételéért és felosztásáért. = ASci-
SocSze 1971. - Csongrád megye társadalmi szerkezetének változásairól. = MSzMP Csongrád m. Biz. Okt. Ig. Évk. 1975. - Az agrárviszonyok változásai Szõregen a felszabadulás után. = Szõreg és népe. (Tanulmányok.) Szeged, 1977. - A földreform Deszken (1945-1947). = Deszk története és néprajza. (Tanulmányok.) Szeged, 1984. - Szentes a felszabadulás után 1945-1948. = Fejezetek Szentes forradalmi múltjából. Szentes, 1984. - A földreform Szegeden. = Agrárgazdaság, agrártársa-
dalom, agrárpolitika. Szeged, 1985. - Die produktionsgenossenschaftliche Bauernschaft in Ungarn. = ASciSocSze 1985. - A földreform. (Nagy Istvánnal) = Algyõ és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987.


TÓTH LÁSZLÓ

Sz.: Pápa, 1942. szept. 19. Tanszék: Politikai Gazdaságtani (1968-83). Egy. tanulm.: Marx Károly Közgazd. Egy. (1960-65). Okl.: Közgazdász (1965). Egy. dr. (1970). Közgazdaságtudomány kandidátusa (1976). Doc.: 1977. Egy. tisztség: Tcsop. v.: (1982-83). Társ. tagság: M. Agrárközgazdászok egyesülete (1991-). Tud. tisztség: MTA Jövõkutatási biz. tag (1984-), MTA SZAB Közgazdasági és Gazdaságpolitikai Munkabiz. tag (1991-), MTA SZAB Állategészségügyi és Állattenyésztési Szakbiz. tag (1991-, elnök 1994-). Kitüntetés: Kiváló munkáért (1980). Kut. ter.: Jövõkutatás, globalizáció, világélelmezés, agrárökonómia. Táv.: 1983. jún. 30. Utóbb a Veszprémi Vegyipari Egyetem, tanszékvezetõ docense (1983-85), SZOTE, egyetemi docens (1985-88), DATE Állattenyésztési Fõiskolai Kar, tanszékvezetõ fõiskolai tanár (1988-), fõigazgatóhelyettes (1990-1993).

FM: A mezõgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolatai és az eszközigényesség, a szövetkezeti mozgalom kezdetétõl a termelõszövetkezetek megszilárdulásáig. 1-2. rész. = Tudomány és Mezõgazdaság, 1971. - A népgazdasági struktúra változásai és a mezõgazdasági tõkekoefficiens. (Salánki Istvánnéval) = Stat. Szemle, 1971. - A világmodellek gondolati rendszerének változásai. = Prognosztika, 1980. - Az élelmiszer-termelés középtávú tervezésének prognosztikai megalapozása. = Tanulmányok a magyar szocialista mezõgazdaság témakörébõl. Bp. 1981. - Die Genesis der Arbeitsteilung zwischen Industrie und Landwirtschaft von den Anfängen bis zum Übergang zum Imperialismus. = Die Genesis der Arbeitsteilung zwischen Industrie und Landwirtschaft im Kapitalismus. Leipzig, 1981. - Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához. (Társszerzõkkel) = Közgazd. Sz. 1982. - Globális világ, nemzetközi viszonyok. (Társszerzõkkel) = Külpolitika, 1984. - Hol van paradigmaváltás, avagy meghalt-e a futurológia? (Társ-
szerzõkkel) = Magyar Tudomány, 1986. - A vállalati innovációs magatartás társadalmi-politikai környezetérõl. = Gazdasági-mûszaki fejlõdés és a döntési mechanizmusok. Bp. 1989. - The new tendencies of the agricultural division of labour between the European subregions. = New strategies for sustainable agricultural development. 1993.


ÜRMÖS FERENC

Sz.: Szeged, 1945. okt. 22. Tanszék: Államjogi (1975-80), Szociológia (1980-84). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1965-70). Okl.: Szegedi egy. állam- és jogtud. doktor (1970), bírói és államügyészi (1972). Állam és jogtudomány kandidátusa (1982). Tud. fõmunkatárs: 1983. Tanulmányút: Leningrád, Egyetem (1974, 1975, 4 hónap). Társ. tagság: M. Szociológiai Társ. (1978-). Kut. ter.: Az államszervezet alkotmányos és igazgatástudományi megközelítése. A bíróságok mint szervezeti modell igazgatástudományi és államelméleti megközelítése. A belsõ „igazgatás" fõ kérdései a bíróságok szervezetrendszerében. A bírósági szervezetrendszer fejlõdésének és a belsõ igazgatás problémájának elemzése. Táv.: 1984. szept. 30. A Kecskeméti Ügyvédi Kamara tagja 1984-tõl. Jelenleg a Szegedi Ügyvédi Kamara tagja.

FM: Bírósági igazgatás az Amerikai Egyesült Államokban. = Jogtud. Közl. 1975. - A bíróságok helyi igazgatása a Szovjetunióban. = Uo. 1975. - A racionalizálás és az új mûszaki-technikai konstrukciók helyzete az igazságszolgáltatásban. Szeged, 1978. 70, 15 p. - Racionalizálás, új mûszaki-technikai konstrukciók az igazságszolgáltatás munkájában. = Áll. és Ig. 1979. - A szocialista bírósági igazgatás kialakulása és típusai. = AJurPolSze 1979. - Az ügyforgalom alakulásának szerepe a bírósági munka szervezésében. = Jogtud. Közl. 1979. - A belsõ igazgatás szerepének felismerése az európai szocialista országok bírósági igazgatásában. = AJurPolSze 1980. - A belsõ igazgatás és az igazságszolgáltatási szervezeti rendszer reformjának néhány kérdése a polgári államokban. = Uo. 1981.

Testnevelési Tanszék

SZABÓ JÓZSEF

Sz.: Orosháza, 1947. jún. 13. Tanszék: Testnevelési (1993-). Egy. tanulm.: Szegedi tanárképzõ fõiskola (1965-69), bp-i testnevelési egy. (1976, 1989). Okl.: Biológia-testnevelés szakos ált. iskolai tanár (1969), középiskolai testnevelõ tanár (1976), kézilabda szakedzõ (1989). Egy. tisztség: Tanszék-
vez. (1993-). Tud. tisztség: Csongrád megyei Kézilabda Szövetség Edzõ Biz. vezetõ (1973-90), Délmagyarországi Kézilabda Szövetség elnöke (1990-94), Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségi tagja (1989-92), Magyar Kézilabda Szövetség Etikai Biz. tagja (1993-). Kitüntetés: Miniszteri dicséret (1974). Kut. ter.: Kézilabda. Mozgásos játékok. Rek-
reáció.

FM: Az erõs, edzett ifjúságért. Bp. 1975. 28 p. - Játékudvart az iskolákba. = Testnevelés Tanítása, 1975. - Célbadobás, sportági alkalmasság. = Sporthíradó, 1980. - Támadó és védõ pozícióharca egy fotó alapján. = Kézilabdázás, 1980. - Megítélt szabálytalanságok alakulása a férfi VB. Magyarország és ellenfelei mérkõzéseken. = Kézilabdázás, 1984. - A szabálytalanságok alakulása és az eredményesség összetevõi a férfi kézilabda VB-n 1986-ban. = Uo. 1986. - Sport és marketing. = Körkép, 1993.

TARI JÁNOS

Sz.: Kiskundorozsma, 1911. nov. 11. Tanszék: Testnevelési Tanszéki Csoport (1951-74). Egy. tanulm.: Bp-i egy. bölcsészkar (1932-37), Testnevelési Fõiskola (1933-37). Okl.: Bp-i Testnevelési Fõiskola, testnevelõ tanári (1937). Egy. tisztség: Tanszékvez. (1952-74). Kitüntetés: A testnevelés és sport kiváló dolgozója (1965). Nyugd.: 1974.
dec. 31.

Kibernetikai Laboratórium és az Egyetem Számítóközpontja

CSERNAY LÁSZLÓ

Sz.: Székesfehérvár, 1931. dec. 19. Tanszék: Kibernetikai Laboratórium, mellékálláson (1975-87). Fõállás: SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium Egy. tanulm.: Szegedi orvostud. egy. (1950-56) Okl.: Szegedi orvostud. egy. orvos dr. (1956). Kand. (1969). Orvostudomány doktora (1985). Tudományos tanácsadó: 1975. Egy. tanár (SZOTE): 1976. Tanulmányút: Vendégprofesszor: Erlangen, Heidelberg, Hannover, München (1979), Erlangen, Bonn, Hannover, Ulm (1986), Bonn, München (1988), Bonn (1991). Társ. tagság: M. Gastroenterológiai Társ. vezetõségi tag (1968-78), Egészségügyi Tudományos Tanács (1976-88), M. Orvostudományi Nukleáris Társ. elnök (1980-88), Society of Nuclear Medicine, Europe elnökségi tag (1980-86), választott elnök (1986), elnök (1987), Radiológiai Szakmai

Kollégium (1982-), European Nuclear Medicine Society (1983-87), kongresszusi elnök (1987), European Association of Nuclear Medicine (1988-), Sugáregészségügyi Szakmai Kollégium (1984-91), Orvosi Reform Fõbizottság (1988), M. Nukleáris Medicinai Társ. alelnök (1988-), COST B2 management committee Európai Közös Piac (1989-), Izotópdiagnosztikai Szakmai Kollégium elnöke (1991-95). Tud. tisztség: MTA Onkológiai Biz. (1990-), Radiológiai Biz. (1990-), I. sz. Klinikai Biz. (1990-). Szerk. biz.: Nuclear Medicine (1983-88), Nuc. Compact (1985-90), Nuclear Med. Com. (1986-), Eur. J. Nucl. Med. (1987-92). Kitüntetés: Hetényi Géza emlékérem (1974), Érdemes orvos (1975), BNV nagydíj (1977), Kalmár László emlékérem (1979), Akadémiai díj (1981), Hevesy György emlékérem (1985), Kiváló orvos (1986), Munka érdemrend arany fokozat (1988), Markusovsky díj (1990), Köztársasági érdemrend középkeresztje (1992). Kut. ter.: Kísérletes és klinikai gastroenterológia (savsecretio regulatio, kísérleti fekélymodellek, malabsorptiós syndromák klinikai diagnózisa). Kísérletes gastroenterológia (vékonybél keringés és felszívódás kapcsolatának vizsgálata). Nukleáris medicina (nukleáris kardiológia, nukleáris gastroenterológia, nukleáris neurológia). Számítógépek alkalmazása az orvosi képfeldolgozásban. Táv.: 1987. Jelenleg a SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium intézetvezetõ egyetemi tanára, a Radiológiai Klinika megbízott igazgatója, a Nemzetközi Egészségügyi Központ orvos-igazgatója.

FM KÖNYVEK: SEGAMS kézikönyv. (Társszerzõkkel) Bp. 1977. 105 p. (Angolul, németül és oroszul is megjelent.) - SEGAMS-80 kézikönyv. I-II. (Társszerzõkkel) Bp. 1980. 256 p. (Angolul, németül és oroszul is megjelent.) - TANULM.: Ein neues Filterverfahren und eine neue matematische Display-Methode für die Computerszintigraphie. (Csirik Jánossal) = 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Nuclearmedizin, München, 1975. - The use of computers in nuclear medicine. = ACybernetSze 1975. - Automatische Klassifizierung der Formen der Leberszintigramme mit Hilfe von EDV. (Csirik Jánossal) = Radioaktive Isotope in Klinik und Forschung, Gasteiner Int. Symp. 12. Vienna, 1976. - Picture processing possibilites in the Experimental ECAT-software of SEGAMS. (Kuba Attilával) = Nuc. Compact. 1982. - Anderung des Phasen- und des Ampli-
tudenbildes wahrend der Rehabilitation von Infarktpatienten. (Társszerzõkkel) = Radioaktive Isotope in Klinik und Forschung, Gasteiner Int. Symp. 16. Vienna, 1984. - Anwendung der Phasenbilder zur Untersuchung von Reizleitungsstörungen. (Társszerzõkkel) = 21. Int. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Nuklearmedizin. Ulm, 1984. - Számítógépek alkalmazása a nukleáris medicinában. = Számítógépes információ rendszerek a magyar egészségügyben. Bp. 1985. - Detection and localization of ventricular preexcitation in Wolf-Parkinson-White syndrome (comparative study with body surface mapping). (Társszerzõkkel) = Nucl. Med. Comm. 1986.


HANTOS ZOLTÁN

Sz.: Ólmod, 1944. nov. 24. Tanszék: Kibernetikai, késõbb Kalmár Laboratórium (1968-93). Egy. tanulm.: Bp-i Mûszaki Egy. (1963-68). Okl.: Bp-i Mûszaki Egy. villamosmérnök (1968). Egy. dr. (1972). Biológiai tudomány kandidátusa (1985). Tud. fõmunkatárs: 1985. Egy. tisztség: Mb. vezetõ: (1991-93). Társ. tagság: Neumann János Számító-
géptudományi Társaság (1970-), M. Élettani Társ. (1975-), M. Tüdõgyógyász Társ. (1980-), Societas Europaea Phy-siologiae Clinicae Respiratoriae (1982-91), munkacsoport-vezetõ (1988-91), European Respiratory Society (1991-), munkacsoport-vezetõ (1991-93), American Physiological Society (1996-). Kitüntetés: Kiváló munkáért (1979). Kut. ter.: A légzõrendszer mechanikai tulajdonságainak vizsgálata kísérletes, számítógépes modellezési és jelfeldolgozási mód-

szerekkel: a szövetek és a légutak reológiájának méréstechnikája, a szövetek biomecha-
nikai modellezése, digitális jelfeldolgozás, rendszeridentifikáció. Táv.: 1993. jún. 30. Jelenleg a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi Informatikai Intézetének tanszékvezetõ egyetemi tanára.

FM: Parameter estimation of transpulmonary mechanics by a nonlinear inertive model. (Társszer-
zõkkel) = J. Appl. Physiol. 1982. - An improved forced oscillatory estimation of respiratory impedance. (Daróczy Bálinttal) = Int. J. Bio-MedicalComp. 1982. - Total respiratory impedance in healthy children. (Társszerzõkkel) = Pediatr. Pulmonol. 1985. - Forced oscillatory impedance of the respiratory system at low frequencies. (Társszerzõkkel) = J. Appl. Physiol. 1986. - Modeling of low-frequency pulmonary impedance in dogs. (Társszerzõkkel) = Uo. 1990. - Input impedance and peripheral inhomogeneity of dog lungs. (Társszerzõkkel) = Uo. 1992. - Avalanches and power-law behaviour in lung inflation. (Társszerzõkkel) = Nature 1994.


MAKAY ÁRPÁD

Sz.: Bp. 1943. júl. 10. Tanszék: MTA Automataelméleti Kutatócsoport (1966-78), Bolyai Int., Számítástudományi (1978-87), Egyetemi Számítóközpont (1987-). Egy. ta-
nulm.:
Szegedi egy. (1961-66). Okl.: Szegedi egy. programtervezõ matematikus (1966). Egy. dr. (1971). Matematikai tudomány kandidátusa (1978). Doc.: 1978. Egy. tisztség: Tanszékvez. (1987-). Kitüntetés: Kalmár László díj (1979), Farkas Gyula díj (1977), Akadémiai megosztott díj (1980). Kut. ter.: Számítógépes képfeldolgozás.

FM: The notion and some applications of generalized initial segment. = ActaCyberneticaSze 1973. - A set theoretical model of information storage and retrieval systems. = Second Hungarian Computer Science Conference. Bp. 1977. - Des Auswertungsys-

tems „SEGAMS". The use of Radioisotope in Gastroenterology. (Társszerzõkkel) Kolozsvár, 1978. - Experience with an on-line system for evaluation and presentation or results. Abstract. (Társszerzõkkel) = European Journal of Nuclear Medicine, 1979. - Construction and clinical application of complex utility programs in the SEGAMS-80 system. (Társszerzõkkel) = Medical radionuclide imaging 1980. Vienna, 1981. - An implementation of the HLP. (Társszerzõkkel) = ActaCyberneticaSze 1984. - Software system for nuclear medicine data processing. (Társszerzõkkel) = Symposium on Programming Languages and Software Tools. Szeged, 1989. - Parallel programming structures and attribute grammars. (Alvarez Gil R.-el) = ActaCyberneticaSze 1989. - Data processing system for nuclear medicine images. (Társszerzõkkel) = Int. J. Imaging Systems and Technol. 1992.

MUSZKA DÁNIEL

Sz.: Nagykõrös, 1930. jún. 30. Munkahely: MTA Matematikai Kutató Int. „Matematikai logikai és alkalmazásai Oszt. Gépkutató Laboratóriuma" (1957-64). Kibernetikai Laboratórium (1964-81). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1951-55). Okl.: Szegedi egy. matematika-fizika szakos középisk. tanári (1955). Egy. dr. (1966). Tud. oszt. vez.: 1967. Tanul-
mányút:
Rövidebb ideig Szovjetunió, NSZK. Társ. tagság: Bolyai János Matematikai Társ. (1958-), Neumann János Számítógéptudományi Társ. (1969-), Közlekedéstudományi Egyesület (1967-). Tud. tisztség: Acta Cybernetica szerk. biz. tag (1969-). Kitüntetés: Közbiztonságért érem arany fokozat (1967), Az oktatásügy kiváló dolgozója (1970), Árvízvédelemért érem és emléklap (1970). Kut. ter.: Kibernetikai módszerek alkalmazása
a közúti közlekedésben Táv.: 1981. aug. 31.

FM: Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a gépjármûközlekedés néhány problémájára. Egyetemi doktori értekezés. 1966. 74 p. 12 t. - Die Sicherheit des Kraftfahr-
zeugverkehrs und die Automatik. = Math. u. phys.-techn. Probl. der Kybern. Berlin, 1963. - Kibernetikai módszerek alkalmazása a fonóiparban. = MTESZ Évk. Szeged, 1964. - Kibernetikai módszerek alkalmazása a gépjármûközlekedésben. = Orsz. Közlekedésgazdasági Konf. Szeged, 1967.


Központi Idegennyelvi Lektorátus

HEKSCH ÁGNES, SINGER LÁSZLÓNÉ

Szeged, 1908. dec. 16. - Szeged, 1994. ápr. 29. Tanszék: Neveléstudományi (1950-54), TTK Idegennyelvi Lektorátus (1954-71), Központi Idegennyelvi Lektorátus (1971-74). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1927-31). Okl.: Szegedi egy. középisk. tanári (1931). Egy. dr. (1932). Neveléstudomány kandidátusa (1969). C. doc.: 1979. Tanulmányút: NDK (1960), Párizs (1965). Társ. tagság: M. Pedagógiai Társ. (1968-94). Tud. tisztség: MTA II. Oszt. neveléstörténeti albiz. tag (1970-74). Kitüntetés: Oktatásügy kiváló dolgozója (1974). Kut. ter.: A 18. századi magyar mûvelõdéstörténeti kutatások (Kazinczy Ferenc). Imre Sándor mûvelõdéspolitikai rendszere. Prohászka Lajos munkássága. Martinovics Ignác ismeretlen német nyelvû könyvének feldolgozása.
A Horthy korszak nevelésügye. Nyugd.: 1974. jún.

FM KÖNYVEK: Imre Sándor mûvelõdéspolitikai rendszere. Kandidátusi értekezés. Bp. 1969. 300 p. - Iskolaszervezettan. Bp. 1951. 80 p. - Marx-Engels-Lenin-Sztálin a nevelésrõl. Pedagógiai olvasókönyv. Szerk. Tettamanti Béla. Összeáll. Király József és Heksch Ágnes. - Imre Sándor neveléselméleti tevékenysége 1919-ig. = Magyar neveléstörténeti tanulmányok. Bp. 1959. 45-123. p. - Törekvések a fõvárosi iskolák államosítására (1919-1921). = Tanulmányok a magyar nevelésügy 17-20. századi történetébõl. Bp. 1980. 243-257. p. - TANULM.: Kazinczy és II. József mûvelõdéspolitikája. = Ped. Sz. 1956. - Adatok a numerus clausus történetéhez. = Ped. Sz. 1962. - Kazinczy Ferencnek vélekedése az alsóbb iskolák organisatioja dolgában. = M. Ped. 1964. - A szabadoktatás alakulása Magyarországon az ellenforradalom hatalomra jutása idején. (1919-1922). = Ped. Sz. 1972. - Emlékbeszéd Kazinczyról. Emlékülés Gyõrben 1981. ápr. 23. = Ped. Sz. 1981. - Prohászka Lajos tantervelmélete. (1948) = M. Ped. 1984.

TORKOS BÉLA

Sz.: Usserõd (Dánia), 1945. máj. 8. Munkahely: Központi Idegennyelvi Lektorátus (1982-). Egy. tanulm.: Debreceni egy. (1963-68). Okl.: Debreceni egy. orosz-angol szakos középisk. tanári (1968). Egy. dr.: Szegedi egy. (1979). Lektorátus vezetõ: 1994. ápr. 1. Kut. ter.: Az angol nyelvoktatás módszertana.

FM: Angol-magyar, magyar-angol szószedet dr. Szentiványi Ágnes Angol nyelv közép- és felsõfokon címû nyelvkönyvéhez. (Szeged), 1992. 186 p.

ZÁNTHÓ RÓBERT

Sz.: Szeged, 1933. jún. 4. Tanszék: Szervetlen és Analitikai Kémiai (1957-62), Idegennyelvi Lektorátus, késõbb Központi Idegennyelvi Lektorátus (1963-91). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1951-55), debreceni egy. (1958-61). Okl.: Szegedi egy. orosz szakos középisk. tanári (1955), debreceni egy. angol szakos középisk. tanári (1961). Egy. dr. (1965). Lektorátus vezetõ: (1963-91). Tud. tisztség: MM Ide-
gennyelvi Szakbiz. (1967-90), társelnök (1987-90), Álla-
mi Nyelvvizsga Biz. (1969-), szegedi decentrum vezetõje (1981-91). Kitüntetés: Oktatásügy kiváló dolgozója (1971), Munka érdemrend bronz fokozata (1981). Kut. ter.: Az idegen nyelv oktatásának módszertana. Fordításelmélet, a for-
dítóképzés. Általános és alkalmazott nyelvészet. Angol-ma-
gyar grammatikai kontrasztivitás. Táv.: 1991. febr. 1. Jelenleg a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola oktatója.

FM KÖNYVEK: Angol nyelvi jegyzet állami nyelvvizsgára elõkészítõ tanfolyamok számára. Összeáll. Debrecen, 1978. 238 p. - Angol nyelvi jegyzet állami nyelvvizsgára elõkészítõ és társalgó tanfolyamok számára. Egységes jegyzet. Bp. 1978. 367 p. - Angol nyelvi jegyzet állami nyelvvizsgára elõkészítõ tanfolyamok számára. 2. rész. Egységes jegyzet. Bp. 1984. 215 p. - Health and illness. Segédkönyv a TIT Nyelviskolák haladószintû tanfolyamai számára. Összeáll. Bp. 1985. 105 p. (Conversational Topics.) - Food and meals. Segédkönyv a TIT Nyelviskolák haladószintû tanfolyamai számára. Összeáll. Bp. 1985. 147 p. (Conversational Topics.) - Gene-
ralia. Szeged, 1994. 282 p. (Nyelvészeti Füzetek. 1.)


Egyetemi fõtitkár és kancellár

SZABÓ IMRE

Sz.: Mezõnagymihály, 1951. okt. 12. Tanszék: Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi (1976-). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1971-76). Okl.: Szegedi egy. állam- és jogtud. doktor (1976). Egy. kancellár: 1994-tõl. Kut. ter.: Személyállapoti perek. Perbeli bizonyítás.

FM: Polgári eljárásjog. (Kommentár a gyakorlat számára.) (Társ-
szerzõkkel) Bp. 1994. 960 p. - Polgári eljárásjogi jogszabálygyûjtemény a Legfelsõbb Bíróság elvi iránymutatásaival. Egységes jegyzet. (Társszerzõkkel) 1-2. köt. Bp. 1983. 878 p. - Polgári eljárásjogi példatár. (Társszerzõkkel) Bp. 1980. 453 p. - A polgári perrendtartás - a Vht. fontosabb rendelkezései. (Jogi szakvizsgára ké-
szülõk számára.) Készítette Gyulai Dezsõ, átdolg. Szeged, 1991.
318 p. - A származásmegállapítási perek egyes kérdései. = AJur-
PolSze 1993. -
Társadalomfejlõdési vetületek és célok Szilbereky

Jenõ tudományos munkáiban. = Uo. 1987. - Teoretièeskie i praktièeskie voprosy iz oblasti sudebnyh razbiratel'stv po delam ob ustanovlenii popeèitel'stva. = Uo. 1985. - A know-how és a know-how szerzõdés. = AIuvSectJurPolSze 1978.

TÓTH KÁROLY

Sz.: Cserépfalu, 1945. nov. 20. Tanszék: Államjogi, ké-
sõbb Alkotmányjogi (1970-). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1965-70). Okl.: Szegedi egy. állam- és jogtud. doktor (1970). Egyetemi fõtitkár: 1988-91. Tud. tisztség: Alkotmányjogi, politológiai és civilisztikai tanulmányok szerkesztõje (1994-). Kut. ter.: Alkotmányjog, összehasonlító alkotmányjog (alkotmányfejlõdés, államszervezet).

FM: Bulgária Népköztársaság új alkotmánya. = Jogtud. Közl. 1972. - Az októberi dekrétumok és az elsõ szovjet alkotmány. Ford., jegyz. Bp. 1980. 271 p. - A Szovjetunió szövetségi alkotmányai. Ford., jegyz. Bp. 1982. 502 p. - A Magyar Népköztársaság államszervezete. (Útmutató a Magyar Államjog egyes fejezeteinek tanulmányozásához.) Szeged, 1985. 190 p. (József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.) - Az európai népi

demokráciák alkotmányai. Ford., jegyz. Bp. 1985. 406 p. - A szocialista országok alkotmányfejlõdésének iránya az elmúlt negyedszázadban. Az alkotmány továbbfejlesztésének tudományos megalapozása. 7. köt. Bp. 1986. 85 p. - Német Szövetségi Köztársaság. = Nyugat-Európa alkotmányai. Bp. 1988. (Alaptörvények és Alkotmányok.) - Az állampolgári jogok és a nemzetiségi jogok. = Alkotmányjogi füzetek. 2. Emberi és állampolgári jogok. Bp. 1989. - Finnország kormányformájának fõbb vonásai. = AJurPolSze 1991. - Néhány megjegyzés a szociális jogokról. = Alkotmányfejlõdés és jogállami gyakorlat. Bp. 1994. - A parlament, az államfõ és a kormány sajátosságai Kelet-Közép-Európa új alkotmányaiban. = AJurPolSze 1995.