1990/Nyelvtudomány/bibl.

Hung.Ért. Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő
Címlap

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1990

Összeállította: Máté Jakab

TARTALOM

I. Alkalmazott nyelvészet
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként. Idegen nyelvek oktatása magyarok számára. A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül. A szaknyelvek és a terminológia kérdései)
II.Általános nyelvészet
(Nyelvfilozófia, szemiotika, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kommunikációkutatás magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai)
III.Bibliográfia
IV. A fordítás elmélete és gyakorlata
V. Hangtan, fonológia, prozódia és a velük összefüggõ kérdések
VI. Helyesírás
(Átírás, írástörténet)
VII. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan
VIII. A magyarság eredete
(Õstörténet. A magyarság táji/történeti tagolódásának nyelvi/nyelvészeti kérdései)
IX. A magyar nyelvtudomány és mûvelõdés intézményei és személyiségei
(Megemlékezések, méltatások. Beszámolók . Kongresszusok és tudományos ülésszakok. A magyar nyelvtudomány-történet kérdései)
nyelvjárástan
(A regionális köznyelvek/élõnyelvek kérdései)
XII. Nyelvmûvelés, normatív nyelvészet
XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései
(Két- és többnyelvûség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia, areális nyelvészet. A gyer meknyelv kérdései)
XIV. Nyelvtan és szövegtan
(Alaktan, szóképzéstan, mondattan)
XV. Nyelvtörténet, etimológia
(Az irodalmi nyelv történetének kérdései)
XVI. Stilisztika, verstan és a velük összefüggõ kérdések
XVII. Szótárak, szótártan
XVIII. Az 1990-ben ismertetett nyelvészeti könyvek, tanulmányok, cikkek


Hung.Ért. Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő
Címlap