NMFT/Hungarológiai oktatás

Hungarológiai oktatás régen és ma

(The Teaching of Hungarian Philology outside Hungary)

Szerk. M. Róna Judit. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 235 l.

Tóth Dezsõ: Elõszó 5
Rákos Péter: A magyar filológia felsõfokú oktatása Közép-Európában 7
Csanda Sándor: A Komenský Egyetem magyar tanszékének filológiai munkássága 15
Käfer István: Hungarikumok a szlovák középfokú oktatásban 19
Prazžák, Richard: A cseh hungarológia kialakulásának története 26
Maityinszkaja, Klara: A magyar filológia (hungarológia) oktatása a Szovjetunióban 29
Lizanec Péter: A magyar nyelv és irodalom oktatása az uzsgorodi Állami Egyetemen 36
Szíj Enikõ: A magyar mint cél- és eszköznyelv a moszkvai Lomonoszov Egyetemen 41
Mayer Klára: Magyar nyelv, magyar kultúra 45
Jakócs Dániel: A magyar filológia oktatása a leningrádi Állami Egyetemen 49
Szaladze, Manana: Magyar nyelv és kultúra Grúziában 53
Máté Jakab: A felsõfokú hungarológiai oktatás helyzete és távlatai a Román Szocialista Köztársaságban 55
Szeli István: Hungarológiai oktatás és kutatás Jugoszláviában 62
Galambos Ferenc: Magyarságtudományi Intézet megszervezése egyetemtõl függetlenül 69
Frank Gabriella: A magyartanítás lehetõségei Ausztriában 74
Rédei Károly: A magyar filológia oktatása Ausztriában 78
Keresztury Dezsõ: Egy magyarságtudományi mûhelyrõl 82
Nehring, Karl: Hungarológia a Német Szövetségi Köztársaságban 87
Fischer, Holger: Hungarológia a Hamburgi Egyetem kutatásában és oktatásában 92
Kornya László: A hungarológia oktatásának lehetõségei a berlini Humboldt
Egyetemen folyó fordító- és tolmácsképzés keretében 97
Bejach, Ingrid: A berlini Humboldt Egyetemen folyó német-magyar összehasonlító kutatások 102
Csapláros István: Tudományos kutatások a Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékén 105
Sieroszewski, Andrzej: A magyar filológia felsõfokú oktatása Lengyelországban 109
Makuterné Katus Elvira: Magyar nyelvtanítás Bulgáriában, különös tekintettel a bolgár és a magyar hangrendszer különbözõségére 113
Corradi, Carla: Mit kivánnak az olaszok a magyartanuláshoz 117
Pellegrini, Giovan Battista: Magyartanítás Olaszországban 121
Gheno, Danilo: A magyar filológia oktatása és kutatása Olaszországban 127
Dienes Ottó: A magyar nyelv és kultúra oktatásának kérdései egy francia egyetemen 131
Csécsy, Madelaine: Az igei és névszói személyragok részleges egyezése a magyartanítás szemszögébõl 135
Beöthy Erzsébet: A befejezett és a folyamatos cselekvés a magyarban és a hollandban. Az igekötõk funkcionális eltérése 140
Zaicz Gábor: Hungarológia és finnugrisztika Dániában 145
Sinor Dénes: A hungarológia helyzete az Egyesült Államokban 149
Kovács László Lajos: Fontosabb magyar gyûjtemények Észak Amerika könyvtáraiban az oktatás szolgálatában 158
Várdy S. Béla: Az észak-amerikai magyarságtudomány helyzete 165
Várdy Huszár Ágnes: Magyarságtudomány Pittsburgben: eredmények és lehetõségek 174
Nagy Károly: Felelõsségérzetbõl fakadt források - adalékok az Anyanyelvi Konferencia történetéhez 182
Wojatsek Károly: A hungarológia mûvelése Kanadában 191
Hajdú Péter: A magyar nyelv(észet)i képzés (Közép-)Európában 195
Szépe György: A magyar tanulmányok tartalmáról és szerkezetérõl a Magyarországon kívüli felsõoktatásban 201
Éder Zoltán: Magyar nyelvismeret - magyarságismeret 209
Némedi Lajos: A magyar nyelv oktatása külföldieknek a Debreceni Nyári Egyetemen (1931-1981) 213
Ginter Károly: Magyar-indoeurópai kontrasztok és a magyartanulás 218
Irodalom 222
Névmutató 231


Kongresszusi kiadványok
I. kongresszus
Címlap