Statutum/tagság
english

IV. A Társaság tagjai

5.§

A Társaságnak lehetnek egyéni és jogi személyként kollektív tagjai. A tagság formája lehet:

a) rendes (egyéni, kollektív)

b) tiszteleti

c) pártoló (egyéni és kollektív)

6. §

1. A Társaság egyéni rendes tagja lehet mindenki, aki a jelzett tudományágak kérdéseivel tudományosan foglalkozik, vagy ezek valamelyikét legalább főiskolai szintű képzés keretében oktatja; tudományos, pedagógiai vagy irodalmi munkásságával elősegíti a hungarol&oaói tudományok kérdéseinek tisztázását, és egyetért a Társaság céljaival.

2. A Társaság kollektív rendes tagja lehet minden olyan intézmény vagy szervezet, amely a 6. § (1) pontjában jelzett kívánalmaknak megfelel. (A kollektív tagsággal rendelkező intézmény bármely munkatársa egyénileg is tagja lehet a Társaságnak.)

3. A Társaság rendes tagjait írásbeli jelentkezés, vagy felkérés alapján a Társaság főtitkára iktatja a tagok sorába.

7. §

1. A Társaság egyéni és kollektív rendes tagjainak jogai:

- részt vehetnek a Társaság ülésein és rendezvényein;

- új tagokat ajánlhatnak felvételre;

- igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket;

- rendszeresen megkapják a Társaság tájékoztató kiadványait.

2. A Társaság rendes tagjainak a közgyűlésen és egyéb üléseken szavazati joguk van. Az egyéni és kollektív rendes tagoknak egyaránt egy szavazatuk van.

3. Az egyéni és a kollektív tagoknak kötelességük, hogy közreműködjenek a Társaság céljainak megvalósításában és betartsák az alapszabály rendelkezéseit. A rendes tagok kötelesek a tagdíjat rendszeresen fizetni.

8. §

1. Tiszteleti taggá választhatók azok a kiemelkedő személyiségek, akik a Társaság céljainak megfelelő, nemzetközileg elismert tudományos tevékenységet fejtenek ki, illetőleg hírnevükkel előmozdítják a Társaság érdekeit.

2. A Társaság tiszteleti tagjait a Végrehajtó Bizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés választja, egyszerű szótöbbséggel.

9. §

1. Azon szervezetek, intézmények, egyének vagy jogi személyek, amelyek/akik helyeslik a Társaság céljait, s azok megvalósítását egyszeri alkalommal, vagy rendszeresen anyagilag támogatják, a Társaság pártoló tagjai lehetnek.

2. A pártoló tagok részesülnek a Társaság kedvezményeiben, megbízottaik részt vehetnek a Társaság rendezvényein és - tanácskozási joggal - a Társaság közgyűlésein.

3. A pártoló tagság iránti szándék bejelentését a Végrehajtó Bizottság fogadja el.

10. §

1. A tagság megszűnik:

a) kilépés

b) törlés

c) elhalálozás esetén.

2. A kilépést írásban kell bejelenteni. A bejelentés alapján a tagság az adott naptári év utolsó napjával szűnik meg. 3. A Végrehajtó Bizottság a tagok sorából törölheti azokat, akik a tagdíjat felszólítás ellenére sem fizetik meg.


az Alapszabály tartalomjegyzéke
Címlap