A magyar vers

A magyar vers
(Hungarian Versification)

(Szerk. Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, 1985. 501 l.


Előszó 9

Sőtér István: Emlékezés Lotz Jánosra. (Elnöki megnyitó helyett) 11


A magyar vers eredete
(The origins of Hungarian verse)

Pusztai Ferenc: Régi magyar vers - régi magyar nyelv 17 Benkő Loránd: Néhány filológiai probléma az Ómagyar Mária-siralom körül 24 Holl Béla: A középkori magyarországi latin liturgikus versköltészet és a vulgáris egyházi ének 28 Kálmán Béla: A magyar népdal ősi öröksége 32 Kanyó Zoltán: Vers és kommunikáció 35 Nyíri Antal: A törlít igének és társainak vallomása a Szabács viadala eredetéről 39 Szegfű László: Pogánykori hősénekeink utolsó évszázada 7 Váczy Péter: Honfoglaláskori hősi énekeink nyelve és előadásmódja 51A magyar vers nyelvi és metrikai alapjai
(The linguistic and metric foundations of Hungarian verse)

Vargyas Lajos: A magyar versritmus nyelvi alapjai 59 Büky László: A versbefejezés grammatikájához 67 Deme László: A vers szövege és hangzása 71 Elekfi László: Mi a jambus? 77 Horváth Iván: A régi magyar vers készülő kézikönyve 82 Kerék András: A gyermekvers metrikája 89 Nyirkos István: A rím eredetéről 97 Papp Ferenc: Vers, konkordancia, asszociáció 104 Szilágyi Ferenc: A magyar versmondat néhány újabb jelensége 109 Szőke György: Az áthajlás csecse becse. (Az enjambement funkciójáról) 122 Szőllősy-Sebestyén András: A beszéd és a vers dallama 127 Veenker, Wolfgang: Különböző korszakok magyar poétikai szövegeinek fonológiai- -statisztikai vizsgálata 133


A magyar vers funkciója a magyar irodalomban
(The function of Hungarian verse in Hungarian literature)

Németh G. Béla: A prózai illetve a verses megformálás arányviszonyáról a magyar irodalomban 157 Birnbaum, Marianna D.: A humanista ellen-modell. Radnóti Miklós Második eclogája 166 Bókay Antal: A lírai vers típusai a kései József Attila költészetében 171 D'Alessandro, Marinella: Az ezredik szó. Lesznai Anna költészete 177 Kőszeghy Péter: A "virágnyelv" funkciója korai verseinkben 182 Láng Gusztáv: Tóth Árpád és az expresszionizmus 186 Melczer Tibor: A költészet mint azilum Batsányitól Radnótiig. (Vázlat) 194 Somlyó György: Holnaptól - máig. A modern magyar költészet kezdetei és az idő". (Vázlat) 194 203 Szendrey Tamás: Vörösmarty Mihály költészetének történelemszemlélete 208 Várdy Huszár Ágnes: Az amerikai magyar irodalom kezdetei: Pólya László költői arcképe 212


A magyar verstani elméletek története és tipológiája
(The history and typology of Hungarian prosody)

Kecskés András: Irányzatok és álláspontok a magyar verselméletben 221 Bodolay Géza: Néhány verstani kérdés a felvilágosodás korának és a reformkornak az elméleteiből 230 Görömbei András: Néhány szempont a hosszú ének poétikájához 235 Nyéki Lajos: A magyar szabad vers tipológiája 239


A versszerűség kritériumai a XX. századi magyar költészetben
(The criteria of "poeticity in 20th century Hungarian poetry)

Bori Imre: A versszerűség kritériumai a XX. századi magyar költészetben 249 Andersen Bjørn, Zsuzsanna: Vers, versszerűség, próza 255 Bodnár György: A költői nyelv és a XX. századi magyar költészet 261 Fehér Erzsébet: Adalékok a korai magyar avantgarde poétikájához 264 Kun András: A korai Nyugat tulajdonképpeni (lírai) költészetfelfogása 270 Szabolcsi Miklós: A versszerűség néhány kritériuma a jelen magyar költészetben 274 Szathmári István: A két világháború közötti magyar magyar költői stílus és az izmusok 276 Szilágyi Péter: A XX. századi magyar költészet poétikájáról 281 Zalabai Zsigmond: A versszerűség kritériumainak módosulása mint a nemzetiségi léthelyzet és a csehszlovákiai magyar nyelvállapot művészi tükröződésének eszköze 286


A népköltészet a magyar vers rendszerében
(The place of folk poetry in Hungarian poetry)

Faragó József: A verses magyar népköltészet 295 Erdélyi Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságok középkori összetevői 303 Gunda Béla: Babits Mihály költészete és a néphagyomány. (Vázlat) 310 Hoppál Mihály: Néphagyomány és irodalom 315 Kadar, Marlene: Tragikus motívum a Kádár Kata balladában 327 Kríza Ildikó: Népdal a pittsburghi magyarok körében 339 Küllős Imola: Folklór - kéziratos énekköltészet - irodalom 346 Lück, Georg: Illyés Gyula viszonya a magyar költészethez 353 Mikó Krisztina: Magyar és angol népdalmotívumok reformkori verselésünkben 357 Móser Zoltán: "Aki dudás akar lenni..." J&oaóf Attila népdalai 364


A magyar vers fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre
(Possibilities and means of translating Hungarian verse into other languages)

Gömöri György: A magyar vers fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre 373
Basa Molnár Enikő: A magyar irodalom lehetőségei az Egyesült Államokban 381
Brunauer H. Dalma: A Kosztolányi-versek fordításairól 388
Feoktyisztov, A. P.: Mordvin irodalom magyarul - a magyar irodalom mordvinul 394
Fliflet, Albert Lange: A finn és a magyar Kalevala 399
Futaky István: Magyar vers - német nyelv. Megjegyzések néhány újabb műfordítás kapcsán 402
Gerevich-Kopteff Éva: Magyar versek elemzésének problémái idegen ajkúak számára 407
Kárpáti, Paul: Magyar jambikus vers németül 412
Martinkó András: Nyelvi kérdések a magyar versnek más nyelvre való fordítása során 415
Balassa László: Hozzászólás Martinkó András előadásához 418
Megela, Ivan P.: Magyar költészet Ukrajnában 419
Mikó Pálné: A Csokonai-versek első fordításai 425
Santarcangeli, Paolo: Még egyszer a mûfordításról 430
Sherwood, Peter: Nyelvtipológia és a modern magyar költészet angolra fordítása 435
Sivirsky Antal: Sambucus (Zsámboki János 1531-1584) latin emblémáinak flamand fordítása (1566) 441
Szabó G. Zoltán: Poliszémia és szintaxis (Petőfi múlt századi német fordításairól) 444
Szabó Győző: Magyar versek olaszul 450
M. Takács Lajos: Nagy László verseinek ukrán és orosz fordításai. (Két műfordítás elemzése) 458
Tomiš, Karol: József Attila versei szlovák fordításban463
Tóth Éva: Magyar versek spanyolra fordításának kontrasztív problémái 467
Welter, Alfons: A magyar vers csehre fordításának néhány fontosabb problémája 473
Wlachovský, Karol: A XX. századi magyar költészet szlovák fordításainak kérdésköréhez 480
Rövidítésjegyzék 486


Névmutató 490

Kongresszusi kiadványok
I. kongresszus/I. Congress
Címlap/Home Page