Ktf.: I. 104. Koháry István 1664. augusztus 4. Fülek Anno 1664. die 4. Augusti. Én Bátory László és Michalek Miklós jöttünk ide az füleki házához Asszonyunk ő N(agysá)gának, értvén az ő N(agysá)ga parancsolatjábúl, hogy itt és másutt is valami jók maradtanak szegíny Úrtúl, ez várnak minden szobát inventálnánk, melynek seriesse igy következik: ...
(1) Egy biblia-könyv és
(2) holoregium,(!)
(3) egy magyar krónika,
(4) két imádságos könyvecske. ...
(5) Egy Istvánfi nevű könyv. Koháry István (? 1664) füleki és szécsényi főkapitány, Hont megyei főispán (Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monografiája. Szerk. Borovszky Samu. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp. é. n. 461 462.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke. Közölte Thaly Kálmán TT 1885. 605 606. Lelőhely: Thaly Kálmán magángyűjteménye. Az irat eredetije az OL újkori törzsgyűjteményébe került. Varjú Elemér erről készült másolatát lásd MTAK MS 647/b. fol. 320. Az OL-ban ezt a gyűjteményt szétosztották, a jegyzék jelenleg lappang. Koháry István, a költő édesapja 1647-től Szécsény főkapitányaként, 1657-től pedig Fülek várának örökös kapitányaként tevékeny szerepet vállalt a török elleni harcban. 1661-ben I. Lipót Hont vármegye főispánjává, 1664-től altábornagyává és a bányavidék főkapitányává nevezte ki. 1664. július 19-én a török ellen vívott lévai csatában esett el; a jegyzéket nem sokkal halála után vették fel.