KtF III. 68. Balassa Imre 1670. december 28. Divény Prae(senti) 5. Januarij 1671 Anno 1670 die Decembris. Az Tekintetes Nemes Szepesy Camaranak Commissioja mellet, ide érkezven Divinyben Gróff Balassa Imre Uram eő Nagysága Diviny Várában levő, s Gaidel nevű Falubul ugian az Diviny Németektűl recipiált, mindennémű Javainak és res mobilissinek Inventalasahoz kezdettem; ugian az ott valo Vár bély Nemet kapitány, ugj mint Kaniczky Gőrgj Uram eő Nagysága praesentiajaban, az miket eő Nagysága elömben adot, mint hogj az eő Nagysága keze alat voltak mindenek, az mely Jók Inventarium szerint igy következnek. Első Fekete bör nelkűl valo hinto Ládában Nro. 1. Notaltatván. ...
(1) 3. Egj aranias Pazmany Pétér Imátczagos könjve ...
(2) 6. Egj magiar fekete tablaju aranias Imatczágos könyv ... Harmadik fekete bőrős hinto Ladaban, Nro. 3. Notaltatván.
(3) 1. Huszon két könyv, ki imátcságos, ki Törvénjes ... Kilenczedik fejer Tizen két fijokos Ládában Nro. 9. Notaltatván. 1. Vadnak Levelek, mind az Tizen két fijókokban meljek semmben megh nem hánjattanak. Tizedik Ládában Nro. 10. Notaltatván.
(4) 1. Tiz darab könjv ... Tizen kettődik Ládában Nro. 12. Notalva.
(5) 1. Missilis Levelek, és reghj kalendariumok benne ... Tizen hetédik Ladaban Nro. 17. Notalva.
(6) 1. Három könjv, Biblia sacra,
(7) Sacrorum bibliorum Concordantiae
(8) és egj magiar imacsagos könjvecske ... Ezen belűl megh irt portekaknál Többet nem Inventalhattam, mivel nemis Tanaltam. Actum in Arce Divinij die Trigesima Mensis Decembris Anno 1670. Georg Carl Kanitzky von Zachrau Haubt(mann) Franciscus Török Tricesimator Rimaszombatiensis Balassa (III.) Imre (? 1683) Pest, Pilis és Solt megye főispánja könyveinek a divényi javak összeírásában fennmaradt jegyzéke. Kiadatlan. Részleteket közöl Baranyainé Csernyánszky 1981. 55 56. Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. Fasc. 78. Nr. 48. fol. 3a 5b. Balassát mint Thököly hívét a Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása után vagyonától megfosztották. Ő ugyan nem tartott az összeesküvőkkel; Rákóczi felhívását 1670 tavaszán megvetéssel fogadta, ám az idézésre, melyet Majthényi intézett hozzá a csanádi püspökség javainak pusztítása miatt, nem jelent meg. Erdélybe távozása elegendő ok volt az udvarnak arra, hogy összes javainak elkobzását elrendelje, mert szökése által ő maga magát mintegy bűnösnek, még pedig makacs bűnösnek mutatta, az elkobzás tiszte Heisterre bizatván . (Vö. Pauler II. 198 199. Nagy Iván I. 126.). Divény vára javainak jegyzékét ez alkalommal vették fel. A divényi vár 1678-ban készült leltárát lásd Baranyainé Csernyánszky 1981. 56 57. Könyveire lásd még a 26. számú jegyzéket